Renesančný (Platyovský) kaštieľ

Postavený na podnet Františka Platyho v 17. stor., ktorý zomrel bez potomkov. Kaštieľ zdedil jeho brat Abrahám Platy, ktorý ho dal prestavať. Koncom 18. stor. prešiel do vlastníctva rodu Pongrácovcov zo sv. Mikuláša, prechodne ho vlastnili aj Baťániovci. Má pôdorys v tvare písmena U s nárožnými baštami. Jeho posledným vlastníkom bol gróf Pongrác. Kaštieľ obnovený v r. 1952 - 1958. Dnes je jedným z pracovísk Matice slovenskej.

Platyovci - od pol. 16. stor. mimo majetkov v Diviakoch mali tiež majetky v Hornom a Dolnom Kalníku. Pravidelne vysielali jazdcov do vojenských jednotiek z Turčianskej stolice povolaných do bojov proti Turkom. Počas vystúpenia zástupcov Turčianskej stolice proti Františkovi II. Rákocimu na Onódskom sneme (1707), kde došlo k dočasnému zrušeniu Turčianskej stolice a tiež k poprave vrcholných predstaviteľov turčianskej šľachty Krištofa Okoličániho zo Slovenského Pravna a Melchiora Rakovského z Rakova, patril medzi uväznených Turčanov v Jágri tiež Alexander Platy. Z literárne činných predstaviteľov rodu spomeňme Mateja Platyho (1725 - 1801) náboženského spisovateľa, básnika a cirkevného hodnostára, ktorý pôsobil v r. 1776 ako turčiansky archidiakon. Bol tiež vysokoškolským pedagógom v Trnave, Košiciach, Budíne a Győri.

Renesančný kaštieľ - Diviaky